Sivuston käyttötapa: Mobiili

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus 

Työmarkkinoiden ja työelämän muuttuessa jatko- ja täydennyskouluttautumisen tarve on jatkuvassa kasvussa. Kilpailu työpaikoista ja työmarkkina-aseman säilyttämisestä ovat kiristyneet, eikä "Job for life" ole enää itsestään selvyys. Harvat työskentelevät samassa yrityksessä tai samalla alalla koko työuransa.

Aikuisten opiskelumahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiskelua ja etäopiskelua. Monien koulutusten lähiopetusjaksot painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin tai järjestetään tiiviinä intensiivijaksoina, joka helpottaa opiskelua työn ohella. Suomessa aikuisille järjestetään koulutusta yli 1 000 oppilaitoksessa.

Aikuislukiot: Peruskoulu- ja lukiotutkintojen suorittaminen

Ammatillinen aikuiskoulutus: Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen

Avoin yliopisto: Yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista, korkealaatuista ja tutkimukseen perustuvaa opiskelua

Kansalais- ja työväenopistot: Yleissivistäviä, yhteiskunnallisia ja harrasteopintoja  

Yksityinen sektori: Henkilöstökoulutusta organisaatioiden ja yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin.  

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen muodot

Lähiopiskelu on esimerkiksi luokassa tapahtuvaa opiskelua, ryhmätyöskentelyä tai seminaarityöskentelyä. Lähiopiskelujaksot painottuvat usein iltoihin, viikonloppuihin tai muutaman päivän pituisiin intensiivijaksoihin.

Etäopiskelu tapahtuu usein erilaisten verkkoympäristöjen, sähköpostin tai videoneuvottelujen avulla internetissä. Etäopiskelussa on kyse paikasta riippumatosta opiskelusta, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opiskelu voi koostua muun muassa erilaisten tehtävien itsenäisestä tekemisestä ja tenteistä, mutta mahdollistaa myös opiskelun yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa.

Verkko-opiskelu on opiskelumuoto, jossa opiskelu tapahtuu Internet-yhteyden avulla erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-opiskelu on viime vuosina yleistynyt etäopiskelun muoto. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa.

Itseopiskelu on opiskelumuoto, jossa opiskelija työskentelee itsekseen ilman erillistä kurssia tai muita opiskelijoita. Itseopiskelu vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja suunnitelmallisuutta. Opinnot koostuvat esimerkiksi valmiiden oppimateriaalien ja kirjallisuuskuulustelujen suorittamisesta.

Monimuoto-opiskelu on erilaisten opetusjärjestelyjen, kuten lähiopiskelun, etäopiskelun ja itsenäisen opiskelun yhdistelmä. Monimuoto-opiskelu koostuu opintopäivistä, ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskelu on mahdollista työssäkäynnin ohella asuinpaikkakunnasta riippumatta. Suurin osa aikuiskoulutuksista järjestetään monimuoto-opiskeluna.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääasiallisesti työpaikalla ja työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus on ainutlaatuinen tapa yhdistää ammattiopinnot tietopuoliseen koulutukseen. Koulutus räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Työpaikalla oppimista ohjaa ja valvoo työnantajan valitsema työpaikkakouluttaja.

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on suunnattu erityisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Työvoimakoulutuksena järjestetään ammatillista perus- ja uudelleenkoulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta sekä työelämään valmentavaa koulutusta.

aikuiskoulutus