Itsenäiset maisteriohjelmat

Journalistiikan maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Journalistiikan maisterikoulutus

Tavoite

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itsenäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon
 • on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

Lisäksi journalistiikan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen kriittinen ymmärrys julkisen viestinnän eri muodoista sekä julkisuuden tuottamisen käytännöistä. Hän kykenee omaksumaan, välittämään ja tuottamaan luotettavasti monimutkaista yhteiskuntaa koskevaa tietoa. Hänellä on syvä ymmärrys journalismista yhteiskunnallisena ilmiönä, muuttuvana ammatillisena käytäntönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena. Opiskelija pystyy erittelemään journalismin erityisalueita luovasti ja kriittisesti ja kykenee soveltamaan oppimaansa muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopiston journalismikoulutus yhdistää vaativalla tavalla toimitustyön opetuksen ja tutkimukseen perustuvan yhteiskunnan ymmärtämisen. Koulutuksen painopiste on journalismissa ja kuvajournalismissa. Journalististen taitojen opettelu nivoutuu taitoon ymmärtää, miten yhteiskuntaa koskevat tieto ja näkemykset rakentuvat ja miten niitä tuodaan osaksi julkista keskustelua. Opiskelu nojaa monipuoliseen yhteiskunnan tuntemukseen sekä tieteelliseen sivistykseen. Se antaa perusvalmiudet myös tutkijan työhön ja kelpoisuuden alan jatko-opintoihin. Opintosuunta tähtää journalistisiin tehtäviin, mutta tarjoaa kuitenkin valmiuksia toimia muissakin vaativissa viestinnän tehtävissä niin yrityksissä, valtionhallinnossa kuin kansalaisjärjestöissä.

Journalismi on osa laajempaa viestinnän kenttää ja olennainen osa koko yhteiskuntaa. Alan tutkimuskohteet, tutkimusmenetelmät ja teoreettiset asetelmat elävät vuorovaikutuksessa muiden yhteiskuntatieteiden kanssa. Tutkiessaan journalismia oppiaine tarkastelee myös laajemmin mediajulkisuutta ja koko yhteiskuntaa. Journalistiikka opettaa taitoa tarttua ilmiöiden yhteiskunnallisiin kytkentöihin. Opetusta luonnehtii kriittisyys, kyky koetella vallitsevia näkemyksiä. Oppiaine virittää myös kriittistä keskustelua suhteessa itseensä ja journalismin ammattikäytöntöihin. Tutkimuksessa ja opetuksessa pohditaan esimerkiksi sitä, miten mediaesitykset, esimerkiksi uutiset ja niiden kuvat rakentavat yhteiskunnallista todellisuutta, millaiselta arvopohjalta viestintä toimii, millaisia eettisiä pulmia toimintaan kytkeytyy ja miten journalismi sijoittuu yhteiskuntaan.

Journalismin taidot opitaan monimediaalisessa toimitustyöympäristössä (harjoitustoimitus) jossa opiskelijoiden tuottamaa journalismia julkaistaan Moreenimedia-alustalla. Työskentely harjoitustoimituksessa opettaa soveltamaan tietoja ja taitoja, journalistisen työprosessin hallintaa ja yhteistyötä toimitusorganisaatiossa. Opintoihin sisältyy myös harjoittelujakso, ja opinnoissa tehdään yhteistyötä mediatalojen ja tutkimusyksiköiden kanssa. Journalismin opetuksessa hyödynnetään oman tiedekunnan ja sen COMET-tutkimuskeskuksen tuottamaa journalismia koskevaa alan uusinta tietoa. Valmistuvalla opiskelijalla on hallussaan ajankohtaiset tiedot ja taidot sekä aito tuntuma isojen muutosten keskellä elävään journalismin toimialaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Tampere
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu