AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Toimintaterapeuttikoulutus | monimuotototeutus

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Toimintaterapeuttikoulutus | monimuotototeutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka työskentelee asiakkaan kanssa kumppanina, kohti ihmiselle merkityksellistä ja toimivaa arkea; arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Toimintaterapeutit työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen eri alueilla, opetustoimessa, järjestöissä ja ammatinharjoittajina julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Toimintaterapeutin työssä edellytetään halua ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi sekä omaksua dialogisen tavan työskennellä moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Tarvitset terapiataitoja, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja psykologisia taitoja, luovuutta, itsenäisiä suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeutti (AMK) -tutkinto on Toimintaterapeuttien maailmanliiton (WFOT) hyväksymä, ja koulutuksesi antaa siten pätevyyden toimintaterapeutin tehtäviin myös muualla kuin Suomessa.

Tutkinnon sisältö

Toimintaterapeuttikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3 vuotta. Opintoihin kuuluu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu koulutukseen soveltuva osaaminen.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetusta on yleensä vähemmän kuin päivätoteutuksissa. Lähijaksojen välillä opiskelu koostuu etäopiskelusta. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Se voi toteutua ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta hyvää tietotekniikan perustaitojen hallintaa sekä sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, aktiivista otetta opintoihin, etukäteisvalmistautumista lähiopetukseen ja vastuun ottamista osana ryhmääsi.

Osana toimintaterapeutin opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä ja keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan, jolloin osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.

Osallistumisen mahdollistamiseksi omaksut taitoja muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnan tiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Taitojen kehittyminen edellyttää harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissä toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelut on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi. Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Toimintaterapeutti (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu